Location
ทำเลที่ตั้งโครงการ
  • 15.5 กิโลเมตร จากสนามบินนานาชาติอุดรธานี
  • 6 กิโลเมตร จากเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
  • 6 กิโลเมตร จากสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี
  • 5 กิโลเมตร จาก UD TOWN
  • 5 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี
  • 8 กิโลเมตร จากบึงหนองประจักษ์